خانه / بایگانی برچسب: خشكسالي

بایگانی برچسب: خشكسالي

رفتن برکت ؛ اثر رفت و آمد با بی نماز

 

حضرت عیسی از محلی ، آباد و سرسبز گذشت که مردمانی بسیار مهربان و مهمان نواز داشت و عیسی را دعوت به غذا کردند

چند سال از این ماجرا گذشت و حضرت عیسی مجددا از آنجا عبور کرد و در کمال تعجب مشاهده کرد که از آن سرسبزی خبری نیست و دیگر در این روستا مردم زندگی نمی کنند

به خداوند عرضه داشت : خدایا چه بر سر این آبادی آمده است؟

خداوند فرمود :

عیسی ! بی نمازی در اینجا بوده است ( و مردم او را امر به نماز نمی کردند )  اثر آن بی نماز در این روستا خشکسالی اینجاست

منبع: کتاب معراج مومنین (با کمی تلخیص)، صفحه ۱۳۹

 

جالب اینجاست که برخی از کسبه از شاگرد بی نماز استفاده می کنند و یا در بعضی از خانه ها بی نماز وجود دارد ؛ و توقع روزی زیاد را هم دارند

**منبرک**