خانه / صوت منبرها

صوت منبرها

صوت دعای ۳ صحیفه سجادیه

بسم الله الرحمن الرحیم

**منبرک**